Provozní podmínky Sejmi.cz

Provozovatel služby Sejmi.cz (dále jen Služba) s URL adresou http://www.sejmi.cz je společnost Nux s.r.o. (dále jen správce). Služna umožňuje uživatelům zachytit a uložit kopii obrazovky (tzv. screenshot).

Uživatelem Služby je každá osoba, která Službu používá; využitím Služby uživatel přistupuje k těmto podmínkám; Přistoupením k podmínkám uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby jinými osobami. Uživatel nesmí využívat Služby k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Správce, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

Služba neshromažďuje žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou.

Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících Službu a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.